परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मौजुदा सुची (Standing List) दर्ता सम्बन्धी सूचना

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको मौजुदा सुची (Standing List) दर्ता सम्बन्धी सूचना