सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना